Farské oznamy 

Farár:

Mgr. Marek KOLESÁR


            Farnosť:    Ľubovec,  GKFÚ č. 34, 082 42 Bzenov
           Tel./fax:    051/7796593
              E-mail:    lubovec@grkatpo.sk

__________________________________________________________________________________________________________________

Usmernenia k verejnému sláveniu bohoslužieb v čase pandémie

Bratislava 5. mája (TK KBS) Hlavný hygienik Ján Mikas vydal na stránke Úradu verejného zdravotníctva zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020. Kňazov aj veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby:

 • vstup a pobyt v chráme umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
 • pri vchode do chrámu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre;
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky;
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod oboma spôsobmi“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii).
 • Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu);
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky);
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov;
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metrov (okrem členov spoločnej domácnosti);
 • pri východe z chrámu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu. 

Ďalšie usmernenia:

 • Účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná (týka sa to aj nedelí a sviatkov). Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
 • Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších. Svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.
 • Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne na podlahe chrámu označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.
 • Ak je pred chrámom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.
 • V chráme je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Liturgie nech majú kratšie trvanie, treba to zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty či ružence.
 • Pri vstupe do chrámu nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky.
 • Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.
 • Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver ako posledný.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré, samozrejme, nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom. Prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

____________________________________________________________________________________________________________

  Úradné hodiny


  Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
  Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
  Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
  Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
  Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


  Fotogaléria

  Ľubovec

  Okienko pravdy

  Kalendár

  Ine

  Kalendár zvozu odpadu 2020