Lesné a pasienkové spoločenstvo


         Po uplynutí volebného obdobia Zhromaždenie členov LaPS Ľubovec – pozem. spol. za roky 2019, 2020 a 2021 konané 06. 08. 2022 schválilo zloženie výboru a dozornej rady na volebné obdobie 2022 – 2027 v tomto   zložení :

VÝBOR   SPOLOČENSTVA:

Jaroslav Paločko                 -      predseda výboru

JUDr. Vlastimil Palenčár     -      podpredseda výboru

Ing. Mária Hrušč-Gálová     -      ekonómka - účtovnička

Michal Palenčár                   -      pokladník výboru

Jozef Mačišák                      -      člen výboru - hospodár

DOZORNÁ RADA :

Ing. Jana Krajňáková          -       predsedkyňa dozornej rady

Milan Chomjak                     -       člen dozornej rady

František Marton                 -       člen dozornej radyInformácie:

Spoločenstvo   bolo založené na Ustanovujúcom valnom zhromaždení podielnikov dňa 3. 12. 2006 na základe Vyhlásenia spoločníkov v zmysle § 10 ods. 1/ zákona číslo 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a so súhlasom Slovenského pozemkového fondu.

    Spoločenstvo vzniklo na základe zápisu do evidencie pozemkových spoločenstiev a potvrdením Obvodného lesného úradu v Prešove pod č. p. 2007/21-2/Fi z 15. 1. 2007, ako spoločenstvo bez právnej subjektivity. Po vzniku obhospodarovalo 45,59 ha, čo bolo 65,32 % podielov známych vlastníkov.

    Dňa 17. 6. 2007 na základe dodatku k vyhláseniu spoločníkov o vzniku Spoločenstva  z dňa 3. 12. 2006 bol rozsah spoločných nehnuteľnosti rozšírený na 48,0394 ha.

    Na základe uznesenia  Valného zhromaždenia  z 10. októbra 2008 toto Spoločenstvo bolo založené ako Spoločenstvo s právnou subjektivitou.

    Rozhodnutím  Obvodného lesného úradu v Prešove pod číslo 2008/755-2/Fi z 10. 12. 2008, ktoré nadobudlo právomoc 5. 1. 2009,  vzniká dňom registrácie v registri pozemkových spoločenstiev ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.

    Ku dňu  1. 5. 2013  v zozname spoločenstva je zapísaných 138 členov spoločenstva. Hospodári na spoločných nehnuteľnostiach (lesné pozemky a trvalé trávne porasty) zapísaných na listoch vlastníctva 505, 549 a 550 o výmere 480 394 m2. Podiely známych členov sú  371 786,39 m2, čo predstavuje 77,39 %, podiely neznámych členov sú 108 607,61 m2 a výmera  9 488,69 m2 je vo vlastníctve Slovenskej republiky čo predstavuje 22,61 %.

Úradné hodiny


Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


Fotogaléria

Ľubovec

Okienko pravdy

Kalendár

Ine

Kalendár zvozu odpadu 2022